Wetenschappelijke objectieven

Het REWARD-project is een multidisciplinair onderzoeksproject waarbij inzichten vanuit de psychologie, communicatiewetenschappen, geneeskunde, maatschappelijke gezondheidkunde en bio-ingenieurswetenschappen samengevoegd worden tot een innovatief bio-psycho-sociaal model ter verklaring van (on-)gezond eetgedrag bij kinderen en jongeren. Het REWARD-model beschrijft de interacties tussen de leeromgeving (i.c. beloningen) waarin kinderen en jongeren opgroeien, bredere socioculturele omgevingsinvloeden (i.c. de obesogene omgeving) en specifieke individuele eigenschappen van de kinderen en de jongeren (i.c. beloningsgevoeligheid).

Het REWARD-project heeft verschillende wetenschappelijke doelstellingen, geformuleerd in 4 studie-objectieven (SO’s):

  1. 1.       beschrijven van de rol van voedingsgerelateerde beloningsschema’s en van verbanden tussen beloningsgevoeligheid en bekende determinanten van (on-)gezond eetgedrag bij kinderen en jongeren,
  2. 2.       ontwikkelen van een meetinstrument om de beloningswaarde van de omgeving te meten  en van een risicotaxatie-instrument gebaseerd op beloningsgevoeligheid en bekende determinanten van (on-)gezond eetgedrag waarmee het risico op toekomstig ongezond eetgedrag en overgewicht/obesitas bij kinderen en jongeren geschat kan worden,
  3. 3.       ontwikkelen en evalueren van beloningsgerichte interventies voor kinderen binnen het gezin, op school of in de kinderdagverblijven en voor jongeren binnen de schoolomgeving (serious game)
  4. 4.       wetenschappelijke evidentie aanleveren voor de effectiviteit van beloningsgerichte interventies ter bevordering van eetgewoonten bij kinderen en jongeren.

Om deze doelstellingen te realiseren, werd het REWARD-project opgedeeld in 3 werkpakketten (WPs). De werkpakketten bevatten zowel fundamenteel basisonderzoek (experimentele laboratoriumstudies) als meer toegepast onderzoek in real-life settings (cross-sectionele en longitudinale studies, interventiestudies).

        I.            WP1 is gericht op de ontwikkeling van innovatieve inzichten over de manier waarop gezonde voedingskeuzes bij kleine kinderen kunnen beloond worden, en wordt uitgevoerd door Laura Vandeweghe onder begeleiding van dr. Sandra Verbeken. Promotor voor WP1 is professor Caroline Braet, co-promotoren zijn professor Lea Maes en professor Stefaan De Henauw.

      II.            WP2 is gericht op de ontwikkeling van een breder algemeen kader waarbij eetgedrag van kinderen en jongeren verklaard wordt aan de hand van (de interacties tussen) beloningsgevoeligheid en andere, reeds bekende determinanten van eetgedrag. Dit WP wordt uitgevoerd door Annelies De Decker onder begeleiding van dr. Sandra Verbeken. Promotor voor WP2 is professor Stefaan De Henauw, co-promotor is dr. Isabelle Sioen.

    III.            WP3 is gericht op de ontwikkeling van innovatieve instrumenten en interventies waardoor jongeren kunnen beloond worden wanneer ze gezonde voedingskeuzes maken en wordt uitgevoerd door Jolien Vangeel  en Nathalie De Cock, onder begeleiding van dr. Wendy Van Lippevelde. Jolien heeft Professor Steven Eggermont als promotor en dr. Kathleen Beullens als  co-promotor. Nathalie heeft professor John van Camp en professor Lea Maes als promotoren.